تبلیغات
پایگاه تخصصی ژئوماتیک و عمران - مطاله طرح مكانی در شهرهای ساحلی- رویارویی با خطرات جهانی و تطابق با شرایط محلی

دانلود

چکیده:
این مقاله ابتدا به بررسی مبانی و مشخصات مرتبط با شهرهای ساحلی پرداخته، سپس اهمیت و عملكرد این شهرها را از لحاظ توسعه اقتصادی و پایداری محیطی بررسی نموده است. در ادامه مقاله به بررسی مطالعات اخیر در زمینه گرمایش جهانی و خطرات طبیعی پیش روی شهرهای ساحلی و همچنین چارچوبی برای كاهش آنها پرداخته است. طرح مكانی بعنوان چارچوبی بلند مدت برای تسهیل سازی كاهش خطرات ناشی از بحران مطرح بوده است.

نویسندگان:
Heri Sutanta
lan Boshop
Abbas Rajabifard


شهرداری تهران