تبلیغات
پایگاه تخصصی ژئوماتیک و عمران - سیستم اطلاعات زمین مدیریت شهری: رویارویی با چالش های شهری بواسطه جمع آوری موثر منافع مالی

دانلود

چکیده:
در این مقاله  تجارب پروژه "سیستم اطلاعات زمین مدیریت شهری" در كشور غنا ارائه شده است. همچنین شناسایی دلایل جمع آوری مالیت های شهرداری پایین برای سازمان های محلی و استفاده از سیستم اطلاعات طمین مدیریت شهری بعنوان ابزاری برای جمع آوری موثر مالیات های شهرداری مورد بحث قرار گرفته است.

نویسنده: Kofi YEBOAH


شهرداری تهران