تبلیغات
پایگاه تخصصی ژئوماتیک و عمران - تهیه نقشه در یك محیط شهری با استفاده از تك دوربین دیجیتالی دستی

دانلود

چکیده:
شهرهای پرجمعیت با چالشی برای سیستم های ناوبری و مقعیت یابی قابل اطمینان با كمك GPS روبرو هستند. خیابان های باریك میان ساختمان های بلند مانع از عبور سیگنال های GPS شده و لذا میزان قابلیت اطمینان سیستم های ناوبری و تعیین موقعیت كاهش می یابد. در این زمینه این مقاله یك چارچوب مفهومی برای فرآیند تهیه نقشه توسط تك دوربین دیجیتالی ارائه داده است.

نویسنده: Gabriel SCARMANA


شهرداری تهران