تبلیغات
پایگاه تخصصی ژئوماتیک و عمران - سیر تكاملی اتوماسیون داده ها و اهمیت آن برای زیرساختار اطلاعات مكانی استرالیا

دانلود

چکیده:
هدف اصلی از تدوین این مقاله ایجاد درك مشتركی از مفهوم اتوماسیون داده ها، بررسی نقش شركت PSMA استرالیا در مدیریت داده ها و تاثیرات آن بر فعالیت های تجاری، مرور چگونگی مدیریت داده ها توسط صنعت اطلاعات مكانی بین المللی و تاثیرات اتوماسیون داده ها بر توسعه فعالیت های تجاری مرتبط با آنها می باشد.

نویسنده: Michael DIXO


شهرداری تهران