تبلیغات
پایگاه تخصصی ژئوماتیک و عمران - اندازه گیری طولهای بزرگ با استادیای انوار
سه شنبه 2 شهریور 1389

اندازه گیری طولهای بزرگ با استادیای انوار

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :نقشه برداری ،

با استفاده از استادیای 2 متری انوار و یا اندازه گیری زاویه پارالاکتیک می توان طولهای بزرگ را به دو طریقه زیر اندازه گیری کرد:

الف: با اندازه گیری به طور سری:
در این صورت طول مورد اندازه گیری را به n قسمت تقسیم نموده و هر قسمت را مانند آنچه گفته شد اندازه می گیرند.
اگر D طول کلی مورد اندازه گیری باشد در این صورت D = n . s و خطای متوسط در اندازه گیری طول D برابر است با
d2/400000?n3?=خطای متوسط ?.?=-d2/400000خطای متوسط
ب: اندازه گیری طولهای بزرگ با ضلع مبنای کمکی عمود بر آن:
با استفاده از طریقه ای که گفته شد می توان طولهای بزرگتری را به شرح زیر اندازه گیری کرد فرض کنیم می خواهیم طول BC را که در حدود چند کیلومتر است اندازه گیری کنیم در امتداد عمود بر BC طول مبنای AB را اندازه می گیریم و دو نقطه A و B را به وسیله دو علامت که از نقطه C مرئی باشند مشخص می کنیم سپس از نقطه C زاویه ACB=B را با دقت اندازه می گیریم.
فاصله BC = D برابر است با D=AB CotgB
پایگاه ملی داده های علوم زمین