تبلیغات
پایگاه تخصصی ژئوماتیک و عمران - مراحل برپایی و اجرای یک پروژه معدنی در محیط GIS
یکشنبه 31 مرداد 1389

مراحل برپایی و اجرای یک پروژه معدنی در محیط GIS

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :GIS ،

 

 بیشتر طرح های GIS جهت تهیه نقشه های پتانسیل معدنی می تواند به سه مرحله اصلی تقسیم گردد:
در نخستین مرحله، کلیه داده های مناسب در پایگاه داده های GIS جمع آوری می شوند.
تجزیه، تحلیل و تفسیر داده ها
پس از ورود داده ها و آماده سازی لایه های اطلاعاتی، چگونگی و نحوه ایجاد نقشه های نشانگر و تعیین متغیرها یا پارامترهای نشانگر، انتخاب می گردد.
در مرحله بعد، دسته بندی ،تجزیه وتحلیل و پردازش داده هابه منظور تهیه الگوهایی مناسب جهت مدل کانی سازی مربوطه، صورت می گیرد.
درآخرین مرحله نیزترکیب وتلفیق شواهد بدست آمده(لایه های نشانگر)،به منظور پیش بینی پتانسیل معدنی مورد نظر صورت خواهدگرفت.
مهمترین هدف GIS تلفیق داده های مکانی و ارزیابی نهایی آنها است. سیستم اطلاعات جغرافیایی امکان استفاده از روشهای مختلف ترکیب و تفسیر داده ها و به نقشه در آوردن متغیرهای جدید را فراهم می آورد که از آنها می توان در تهیه نقشه های پتانسیل کانی سازی استفاده نمود و از نتایج بدست آمده در عملیات پی جویی و اکتشاف بهره گرفت.
تهیه نقشه های پتانسیل معدنی طی مراحل ذیل صورت می پذیرد:
جمع آوری، طبقه بندی و ورود داده ها و تشکیل بانک اطلاعاتی لایه های مختلف
این مرحله شامل شناسایی منابع داده های مورد نظر،برداشت و جمع آوری داده ها، رقومی کردن آنها، ورود آنها به کامپیوتر، سازماندهی و تفسیر ساختار و زمین مرجع کردن برخی از داده های اولیه است.کوچکترین اشتباه در این مرحله منجر به ایجاد خطا در نقشه نهایی می شود.پایگاه ملی داده های علوم زمین